تنها چیزی ك بطور کامل 

تو زندگیم روش تسلط دارم

 ادمای اشتباهه واس دوست داشتنه

.Unknown